Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa âm trần nối ống gió Daikin

  Daikin ống gió 2 chiều thường Ga 410A
Điều hòa âm trần ống gió 26.000 BTU 2 chiều thường FBQ71EVE/RQ71MV1
Điều hòa âm trần ống gió 26.000 BTU 2 chiều thường FBQ71EVE/RQ71MV1,Daikin ống gió,FBQ71EVE-RQ71MV1
Model:FBQ71EVE/RQ71MV1
Công suất:26.000 BTU
Giá bán:34.000.000 3 pha / 38.500.000 1 pha VND
Điều hòa âm trần ống gió 36.000 BTU 2 chiều thường FBQ100EVE/RQ100MY1
Điều hòa âm trần ống gió 36.000 BTU 2 chiều thường FBQ100EVE/RQ100MY1,Daikin ống gió,FBQ100EVE-RQ100MY1
Model:FBQ100EVE/RQ100MY1
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:40.500.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU 2 chiều thường FBQ125EVE/RQ125MY1
Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU 2 chiều thường FBQ125EVE/RQ125MY1,Daikin ống gió,FBQ125EVE-RQ125MY1
Model:FBQ125EVE/RQ125MY1
Công suất:44.500 BTU
Giá bán:47.000.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều thường FBQ140EVE/RQ140MY1
Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều thường FBQ140EVE/RQ140MY1,Daikin ống gió,FBQ140EVE-RQ140MY1
Model:FBQ140EVE/RQ140MY1
Công suất:49.400 BTU
Giá bán:50.600.000 VND
  Daikin ống gió 1 chiều inverter Ga R410A
Điều hòa âm trần ống gió 18.000 BTU 1 chiều inverter FBQ50KAVEA/RZR50MVMV
Điều hòa âm trần ống gió 18.000 BTU 1 chiều inverter FBQ50KAVEA/RZR50MVMV,Daikin ống gió,FBQ50KAVEA-RZR50MVMV
Model:FBQ50KAVEA/RZR50MVMV
Công suất:18.000
Giá bán:27.000.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 21.000 BTU 1 chiều inverter FBQ60KAVEA/RZR60MVMV
Điều hòa âm trần ống gió 21.000 BTU 1 chiều inverter FBQ60KAVEA/RZR60MVMV,Daikin ống gió,FBQ60KAVEA-RZR60MVMV
Model:FBQ60KAVEA/RZR60MVMV
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:33.500.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter FBQ71KAVEA/RZR71MVMV
Điều hòa âm trần ống gió 24.000 BTU 1 chiều inverter FBQ71KAVEA/RZR71MVMV,Daikin ống gió,FBQ71KAVEA-RZR71MVMV
Model:FBQ71KAVEA/RZR71MVMV
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:35.000.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter FBQ100KAVEA/RZR100MYM
Điều hòa âm trần ống gió 34.000 BTU 1 chiều inverter FBQ100KAVEA/RZR100MYM,Daikin ống gió,FBQ100KAVEA-RZR100MYM
Model:FBQ100KAVEA/RZR100MYM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:42.900.000 3 pha, 1 pha 40.900.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU 1 chiều inverter FBQ125KAVEA/RZR125MYM
Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU 1 chiều inverter FBQ125KAVEA/RZR125MYM,Daikin ống gió,FBQ125KAVEA-RZR125MYM
Model:FBQ125KAVEA/RZR125MYM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:47.500.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter FBQ140KAVEA/RZR140MYM
Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU 1 chiều inverter FBQ140KAVEA/RZR140MYM,Daikin ống gió,FBQ140KAVEA-RZR140MYM
Model:FBQ140KAVEA/RZR140MYM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:52.000.000 VND
  Daikin ống gió 1 chiều thường Ga 410A
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 9000 BTU FDBNQ09MV1/RNQ09MV1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 9000 BTU FDBNQ09MV1/RNQ09MV1,Daikin ống gió,FDBNQ09MV1-RNQ09MV1
Model:FDBNQ09MV1/RNQ09MV1
Công suất:9.000BTU
Giá bán:14.000.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 12000 BTU FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 12000 BTU FDBNQ13MV1/RNQ13MV1,Daikin ống gió,FDBNQ13MV1-RNQ13MV1
Model:FDBNQ13MV1/RNQ13MV1
Công suất:12.000 BTU
Giá bán:16.400.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 18000 BTU FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 18000 BTU FDBNQ18MV1/RNQ18MV1,Daikin ống gió,FDBNQ18MV1-RNQ18MV1
Model:FDBNQ18MV1/RNQ18MV1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:20.800.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 21000 BTU FDBNQ21MV1/RNQ21MV1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 21000 BTU FDBNQ21MV1/RNQ21MV1,Daikin ống gió,FDBNQ21MV1-RNQ21MV1
Model:FDBNQ21MV1/RNQ21MV1
Công suất:21.000
Giá bán:25.100.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 26000 BTU FDMNQ26MV1/RNQ26MV1,Daikin ống gió,FDMNQ26MV1-RNQ26MV1
Model:FDMNQ26MV1/RNQ26MV1
Công suất:26.000
Giá bán:29.900.000 /model cũ 27.500.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 30000 BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 30000 BTU FDMNQ30MV1/RNQ30MV1,Daikin ống gió,FDMNQ30MV1-RNQ30MV1
Model:FDMNQ30MV1/RNQ30MV1
Công suất:30.000
Giá bán:30.900.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 36000 BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MY1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 36000 BTU FDMNQ36MV1/RNQ36MY1,Daikin ống gió,FDMNQ36MV1-RNQ36MY1
Model:FDMNQ36MV1/RNQ36MY1
Công suất:36.000
Giá bán:35.500.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 42000 BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 42000 BTU FDMNQ42MV1/RNQ42MY1,Daikin ống gió,FDMNQ42MV1-RNQ42MY1
Model:FDMNQ42MV1/RNQ42MY1
Công suất:42.000
Giá bán:38.600.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 48000 BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
Điều hòa âm trần ống gió Daikin 48000 BTU FDMNQ48MV1/RNQ48MY1,Daikin ống gió,FDMNQ48MV1-RNQ48MY1
Model:FDMNQ48MV1/RNQ48MY1
Công suất:48.000
Giá bán:42.000.000 VND
  Daikin ống gió 2 chiều inverter Ga 410A
Điều hòa âm trần ống gió 18.000 BTU 2 chiều inverter FBQ50EVE/RZQS50AV1
Điều hòa âm trần ống gió 18.000 BTU 2 chiều inverter FBQ50EVE/RZQS50AV1,Daikin ống gió,FBQ50EVE-RZQS50AV1
Model:FBQ50EVE/RZQS50AV1
Công suất:18.000
Giá bán:30.500.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 21.000 BTU 2 chiều inverter FBQ60EVE/RZQS60AV1
Điều hòa âm trần ống gió 21.000 BTU 2 chiều inverter FBQ60EVE/RZQS60AV1,Daikin ống gió,FBQ60EVE-RZQS60AV1
Model:FBQ60EVE/RZQS60AV1
Công suất:21.000
Giá bán:38.500.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều inverter FBQ71EVE/RZQ71LV1
Điều hòa âm trần ống gió 24.000 BTU 2 chiều inverter FBQ71EVE/RZQ71LV1,Daikin ống gió,FBQ71EVE-RZQ71LV1
Model:FBQ71EVE/RZQ71LV1
Công suất:24.000
Giá bán:38.500.000 model cũ VND
Điều hòa âm trần ống gió 34.000 BTU 2 chiều inverter FBQ100EVE/RZQ100HAY4A
Điều hòa âm trần ống gió 34.000 BTU 2 chiều inverter FBQ100EVE/RZQ100HAY4A,Daikin ống gió,FBQ100EVE-RZQ100HAY4A
Model:FBQ100EVE/RZQ100HAY4A
Công suất:34.000
Giá bán:44.150.000 model LUV1 / 47.000.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU 2 chiều inverter FBQ125EVE/RZQ125HAY4A
Điều hòa âm trần ống gió 42.000 BTU 2 chiều inverter FBQ125EVE/RZQ125HAY4A,Daikin ống gió,FBQ125EVE-RZQ125HAY4A
Model:FBQ125EVE/RZQ125HAY4A
Công suất:42.000
Giá bán:50.000.000 model RZQ125LV1 / 51.800.000 VND
Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều inverter FBQ140EVE/RZQ140HAY4A
Điều hòa âm trần ống gió 48.000 BTU 2 chiều inverter FBQ140EVE/RZQ140HAY4A,Daikin ống gió,FBQ140EVE-RZQ140HAY4A
Model:FBQ140EVE/RZQ140HAY4A
Công suất:48.000
Giá bán:54.500.000 mode RZQ140LV1 / 56.200.000 VND
  DAIKIN ỐNG GIÓ 1 CHIỀU INVERTER GA R32 - model 2018
Điều hòa ống gió Daikin 18000BTU 1 chiều nhỏ gọn FDF50BV1-RZF50CV2V
Điều hòa ống gió Daikin 18000BTU 1 chiều nhỏ gọn FDF50BV1-RZF50CV2V,Daikin,FDF50BV1-RZF50CV2V
Model:FDF50BV1/RZF50CV2V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 21000BTU 1 chiều nhỏ gọn FDF60BV1-RZF60CV2V
Điều hòa ống gió Daikin 21000BTU 1 chiều nhỏ gọn FDF60BV1-RZF60CV2V,Daikin,FDF60BV1-RZF60CV2V
Model:FDF60BV1/RZF60CV2V
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 18000BTU 1 chiều FBA50BVMA-RZF50CV2V
Điều hòa ống gió Daikin 18000BTU 1 chiều FBA50BVMA-RZF50CV2V,Daikin,FBA50BVMA-RZF50CV2V
Model:FBA50BVMA/RZF50CV2V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 21000BTU 1 chiều FBA60BVMA-RZF60CV2V
Điều hòa ống gió Daikin 21000BTU 1 chiều FBA60BVMA-RZF60CV2V,Daikin,FBA60BVMA-RZF60CV2V
Model:FBA60BVMA/RZF60CV2V
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 24000BTU 1 chiều 1 pha FBA71BVMA-RZF71CV2V
Điều hòa ống gió Daikin 24000BTU 1 chiều 1 pha FBA71BVMA-RZF71CV2V,Daikin,FBA71BVMA-RZF71CV2V
Model:FBA71BVMA/RZF71CV2V
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 24000BTU 1 chiều 3 pha FBA71BVMA-RZF71CYM
Điều hòa ống gió Daikin 24000BTU 1 chiều 3 pha FBA71BVMA-RZF71CYM,Daikin,FBA71BVMA-RZF71CYM
Model:FBA71BVMA/RZF71CYM
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 34000BTU 1 chiều 1 pha FBA100BVMA-RZF100CVM
Điều hòa ống gió Daikin 34000BTU 1 chiều 1 pha FBA100BVMA-RZF100CVM,Daikin,FBA100BVMA-RZF100CVM
Model:FBA100BVMA/RZF100CVM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 34000BTU 1 chiều 3 pha FBA100BVMA-RZF100CYM
Điều hòa ống gió Daikin 34000BTU 1 chiều 3 pha FBA100BVMA-RZF100CYM,Daikin,FBA100BVMA-RZF100CYM
Model:FBA100BVMA/RZF100CYM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 45000BTU 1 chiều 1 pha FBA125BVMA-RZF125CVM
Điều hòa ống gió Daikin 45000BTU 1 chiều 1 pha FBA125BVMA-RZF125CVM,Daikin,FBA125BVMA-RZF125CVM
Model:FBA125BVMA/RZF125CVM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 45000BTU 1 chiều 3 pha FBA125BVMA-RZF125CYM
Điều hòa ống gió Daikin 45000BTU 1 chiều 3 pha FBA125BVMA-RZF125CYM,Daikin,FBA125BVMA-RZF125CYM
Model:FBA125BVMA/RZF125CYM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 48000BTU 1 chiều 1 pha FBA140BVMA-RZF140CVM
Điều hòa ống gió Daikin 48000BTU 1 chiều 1 pha FBA140BVMA-RZF140CVM,Daikin,FBA140BVMA-RZF140CVM
Model:FBA140BVMA/RZF140CVM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa ống gió Daikin 48000BTU 1 chiều 3 pha FBA140BVMA-RZF140CYM
Điều hòa ống gió Daikin 48000BTU 1 chiều 3 pha FBA140BVMA-RZF140CYM,Daikin,FBA140BVMA-RZF140CYM
Model:FBA140BVMA/RZF140CYM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp