Dieu hoa
Kinh doanh 1
02435149453 (10 lines)
Kinh doanh 2
0988257667
0916668757
Dự án CT
0912369286
Kinh doanh 1
Kinh doanh 2
Dự án CT

Điều hòa -- > Điều hòa áp trần Daikin

  Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều thường
Điều hòa áp trần Daikin 26.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ71DAVMA/RQ71MV1
Điều hòa áp trần Daikin 26.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ71DAVMA/RQ71MV1,Áp trần Daikin,FHQ71DAVMA-RQ71MV1
Model:FHQ71DAVMA/RQ71MV1
Công suất:30.000
Giá bán:32.800.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 36.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ100DAVMA/RQ100MY1
Điều hòa áp trần Daikin 36.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ100DAVMA/RQ100MY1,Áp trần Daikin,FHQ100DAVMA-RQ100MY1
Model:FHQ100DAVMA/RQ100MY1
Công suất:36.000
Giá bán:38.800.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 42.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ125DAVMA/RQ125MY1
Điều hòa áp trần Daikin 42.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ125DAVMA/RQ125MY1,Áp trần Daikin,FHQ125DAVMA-RQ125MY1
Model:FHQ125DAVMA/RQ125MY1
Công suất:42.000
Giá bán:45.500.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 48.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ140DAVMA/RQ140MY1
Điều hòa áp trần Daikin 48.000 2 chiều Ga R410A non-inverter FHQ140DAVMA/RQ140MY1,Áp trần Daikin,FHQ140DAVMA-RQ140MY1
Model:FHQ140DAVMA/RQ140MY1
Công suất:48.000
Giá bán:48.800.000 VND
  Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 18.000 BTU FHQ50DAVMA/RZQS50AV1
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 18.000 BTU FHQ50DAVMA/RZQS50AV1,Áp trần Daikin,FHQ50DAVMA-RZQS50AV1
Model:FHQ50DAVMA/RZQS50AV1
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 21.000 BTU FHQ60DAVMA/RZQS60AV1
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 21.000 BTU FHQ60DAVMA/RZQS60AV1,Áp trần Daikin,FHQ60DAVMA-RZQS60AV1
Model:FHQ60DAVMA/RZQS60AV1
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 24.000 BTU FHQ71DAVMA/RZQ71LV1
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 24.000 BTU FHQ71DAVMA/RZQ71LV1,Áp trần Daikin,FHQ71DAVMA-RZQ71LV1
Model:FHQ71DAVMA/RZQ71LV1
Công suất:26.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 34.000 BTU FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 34.000 BTU FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A,Áp trần Daikin,FHQ100DAVMA-RZQ100HAY4A
Model:FHQ100DAVMA/RZQ100HAY4A
Công suất:36.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 42.000 BTU FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 42.000 BTU FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A,Áp trần Daikin,FHQ125DAVMA-RZQ125HAY4A
Model:FHQ125DAVMA/RZQ125HAY4A
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 48.000 BTU FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A
Điều hòa áp trần Daikin 2 chiều inverter 48.000 BTU FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A,Áp trần Daikin,FHQ140DAVMA-RZQ140HAY4A
Model:FHQ140DAVMA/RZQ140HAY4A
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều thường
Điều hòa áp trần Daikin 18.000 1 chiều FHNQ18MV1/RNQ18MV19 Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 18.000 1 chiều FHNQ18MV1/RNQ18MV19 Ga R410A,Áp trần Daikin,FHNQ18MV1-RNQ18MV19
Model:FHNQ18MV1/RNQ18MV19
Công suất:18.000
Giá bán:20.800.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 21.000 1 chiều FHNQ21MV1/RNQ21MV19 Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 21.000 1 chiều FHNQ21MV1/RNQ21MV19 Ga R410A,Áp trần Daikin,FHNQ21MV1-RNQ21MV19
Model:FHNQ21MV1/RNQ21MV19
Công suất:21.000
Giá bán:25.100.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 26.000 1 chiều FHNQ26MV1/RNQ26MV19 Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 26.000 1 chiều FHNQ26MV1/RNQ26MV19 Ga R410A,Áp trần Daikin,FHNQ26MV1-RNQ26MV19
Model:FHNQ26MV1/RNQ26MV19
Công suất:26.000
Giá bán:28.400.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 30.000 1 chiều FHNQ30MV1/RNQ30MV19 Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 30.000 1 chiều FHNQ30MV1/RNQ30MV19 Ga R410A,Áp trần Daikin,FHNQ30MV1-RNQ30MV19
Model:FHNQ30MV1/RNQ30MV19
Công suất:30.000
Giá bán:28.600.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 36.000 1 chiều FHNQ36MV1/RNQ36MY1 Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 36.000 1 chiều FHNQ36MV1/RNQ36MY1 Ga R410A,Áp trần Daikin,FHNQ36MV1-RNQ36MY1
Model:FHNQ36MV1/RNQ36MY1
Công suất:36.000
Giá bán:32.600.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 42.000 1 chiều FHNQ42MV1/RNQ42MY1 Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 42.000 1 chiều FHNQ42MV1/RNQ42MY1 Ga R410A,Áp trần Daikin,FHNQ42MV1-RNQ42MY1
Model:FHNQ42MV1/RNQ42MY1
Công suất:42.000
Giá bán:35.800.000 VND
Điều hòa áp trần Daikin 48.000 1 chiều FHNQ48MV1/RNQ48MY1 Ga R410A
Điều hòa áp trần Daikin 48.000 1 chiều FHNQ48MV1/RNQ48MY1 Ga R410A,Áp trần Daikin,FHNQ48MV1-RNQ48MY1
Model:FHNQ48MV1/RNQ48MY1
Công suất:48.000
Giá bán:39.000.000 VND
  Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều dòng Inverter tiết kiệm điện
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 18.000 BTU FHQ50DAVMA/RZR50MVMV
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 18.000 BTU FHQ50DAVMA/RZR50MVMV,Áp trần Daikin,FHQ50DAVMA-RZR50MVMV
Model:FHQ50DAVMA/RZR50MVMV
Công suất:18.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 21.000 BTU FHQ60DAVMA/RZR60MVMV
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 21.000 BTU FHQ60DAVMA/RZR60MVMV,Áp trần Daikin,FHQ60DAVMA-RZR60MVMV
Model:FHQ60DAVMA/RZR60MVMV
Công suất:21.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 24.000 BTU FHQ71DAVMA/RZR71MVMV
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 24.000 BTU FHQ71DAVMA/RZR71MVMV,Áp trần Daikin,FHQ71DAVMA-RZR71MVMV
Model:FHQ71DAVMA/RZR71MVMV
Công suất:26.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 34.000 BTU FHQ100DAVMA/RZR100MYM
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 34.000 BTU FHQ100DAVMA/RZR100MYM,Áp trần Daikin,FHQ100DAVMA-RZR100MYM
Model:FHQ100DAVMA/RZR100MYM
Công suất:36.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 42.000 BTU FHQ125DAVMA/RZR125MYM
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 42.000 BTU FHQ125DAVMA/RZR125MYM,Áp trần Daikin,FHQ125DAVMA-RZR125MYM
Model:FHQ125DAVMA/RZR125MYM
Công suất:42.000
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 48.000 BTU FHQ140DAVMA/RZR140MYM
Điều hòa áp trần Daikin 1 chiều inverter 48.000 BTU FHQ140DAVMA/RZR140MYM,Áp trần Daikin,FHQ140DAVMA-RZR140MYM
Model:FHQ140DAVMA/RZR140MYM
Công suất:48.000
Giá bán:Liên hệ VND
  Điều hòa áp trần Daikin ga R32 model 2018 inverter
Điều hòa áp trần Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter FHA50BVMV-RZF50CV2V
Điều hòa áp trần Daikin 18000 BTU 1 chiều inverter FHA50BVMV-RZF50CV2V,Daikin,FHA50BVMV-RZF50CV2V
Model:FHA50BVMV/RZF50CV2V
Công suất:18.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter FHA60BVMV-RZF60CV2V
Điều hòa áp trần Daikin 21000 BTU 1 chiều inverter FHA60BVMV-RZF60CV2V,Daikin,FHA60BVMV-RZF60CV2V
Model:FHA60BVMV/RZF60CV2V
Công suất:21.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter FHA71BVMV-RZF71CV2V
Điều hòa áp trần Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter FHA71BVMV-RZF71CV2V,Daikin,FHA71BVMV-RZF71CV2V
Model:FHA71BVMV/RZF71CV2V
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter FHA71BVMV-RZF71CYM
Điều hòa áp trần Daikin 24000 BTU 1 chiều inverter FHA71BVMV-RZF71CYM,Daikin,FHA71BVMV-RZF71CYM
Model:FHA71BVMV/RZF71CYM
Công suất:24.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 34000 BTU 1 chiều inverter FHA100BVMV-RZF100CVM
Điều hòa áp trần Daikin 34000 BTU 1 chiều inverter FHA100BVMV-RZF100CVM,Daikin,FHA100BVMV-RZF100CVM
Model:FHA100BVMV/RZF100CVM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 34000 BTU 1 chiều inverter FHA100BVMV-RZF100CYM
Điều hòa áp trần Daikin 34000 BTU 1 chiều inverter FHA100BVMV-RZF100CYM,Daikin,FHA100BVMV-RZF100CYM
Model:FHA100BVMV/RZF100CYM
Công suất:34.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 42000 BTU 1 chiều inverter FHA125BVMA-RZF125CVM
Điều hòa áp trần Daikin 42000 BTU 1 chiều inverter FHA125BVMA-RZF125CVM,Daikin,FHA125BVMA-RZF125CVM
Model:FHA125BVMA/RZF125CVM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 42000 BTU 1 chiều inverter FHA125BVMA-RZF125CYM
Điều hòa áp trần Daikin 42000 BTU 1 chiều inverter FHA125BVMA-RZF125CYM,Daikin,FHA125BVMA-RZF125CYM
Model:FHA125BVMA/RZF125CYM
Công suất:42.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 48000 BTU 1 chiều inverter FHA140BVMA-RZF140CVM
Điều hòa áp trần Daikin 48000 BTU 1 chiều inverter FHA140BVMA-RZF140CVM,Daikin,FHA140BVMA-RZF140CVM
Model:FHA140BVMA/RZF140CVM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Điều hòa áp trần Daikin 48000 BTU 1 chiều inverter FHA140BVMA-RZF140CYM
Điều hòa áp trần Daikin 48000 BTU 1 chiều inverter FHA140BVMA-RZF140CYM,Daikin,FHA140BVMA-RZF140CYM
Model:FHA140BVMA/RZF140CYM
Công suất:48.000 BTU
Giá bán:Liên hệ VND
Sản phẩm mới nhất

Điều hòa Panasonic 2 chiều Inverter Z12TKH-8

Điều hòa Daikin 2 chiều Inverter FTHF35RVMV/RHF35RVMV

Điều hòa âm trần Daikin 18.000 2 chiều cho chung cư cao cấp

Điều hòa âm trần Panasonic 18.000 1 chiều cho chung cư cao cấp